Svenska vaccinationsprogram

Home / Vaccin / Svenska vaccinationsprogram

Svenska vaccinationsprogram

Här i Sverige har vi en lång tradition av allmän hälsovård som riktar sig till hela, eller stora delar, av befolkningen och i dagsläget ingår en rad olika program i denna folkhälsovård. Bland annat ingår cellprovtagning av kvinnor, mammografi och aortascreening hos äldre män. Dessutom ingår flera olika typer av vaccinationsprogram i folkhälsoarbetet.

Vaccinationsprogrammen delas upp i två olika delar. Den första är det allmänna vaccinationsprogrammet som riktar sig till alla svenska medborgare medan det andra programmet omfattar speciella vaccinationer som ges till olika riskgrupper.

Vaccinationsprogram för barn har funnits ända sedan 1940-talet då vaccination mot TBC erbjöds till alla nyfödda barn. Detta allmänna program fortsatte fram till 1975 för att därefter övergå till att endast erbjudas till personer i riskgrupper.

Samtidigt införde man även vaccination mot de mycket dödliga sjukdomarna difteri och stelkramp och under 1950-talet gjorde man dessutom ett tillägg av ett vaccin mot kikhosta. Just vaccinet mot kikhosta visade sig dock ha ganska allvarliga biverkningar och försvann därför ur programmet från 1979 och fram till 2005 då ett nytt, säkrare, vaccin lades till istället. Sedan 2009 ingår också vaccination mot Pneumokocker som en del av det allmänna vaccinationsprogrammet.

Vårt svenska vaccinationsprogram regleras i Smittskyddslagen där det anges att alla smittsamma sjukdomar ska ingå i vaccinationsprogrammet om det finns ett fungerande vaccin och om vaccinationen leder till effektiv begränsning av smittan, är kostnadseffektivt (det vill säga vaccinationen kostar mindre än vad det skulle kosta att behandla själva sjukdomen) och är etiskt och humanitärt försvarbart. I dag är sjukvården skyldig att erbjuda de vaccinationer som ingår i programmet till alla ovaccinerade fram tills dess att de fyllt 18 år.

Det svenska vaccinationsprogrammet har god följsamhet och man räknade med att så många som 96 % av alla barn var vaccinerade enligt programmet under 2013. Det är en oerhört bra siffra men som tyvärr sjunkit lite under senare år på grund av onödig skepsis, och många missförstånd, gällande vaccinationer.

booster